Pomagając innym pomagasz sobie

Przetwarzanie danych osobowych

 

Klauzula Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – świadczenia rodzinne i opiekuńcze, świadczenia wychowawcze i świadczenia alimentacyjne.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych  informujemy że:

 1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:   Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, tel. 34/3594008 , email: opsgorzow@op.pl
 2. 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, proszę  kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez  adres e-mail opsgorzow@op.pl  lub  listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski.
 3. 3. Administrator danych osobowych Dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim  – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. :

    ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,

    ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, 

      Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych

       warunków realizacji rządowego programu "Dobry start"

      ustawy z dnia 7 września 2008r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

      ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

      ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”,

      ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,

      ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

      innych właściwych aktów prawnych, 

 

zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 

 1. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze ( art. 6 ust.1 lit. c RODO);
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami Ośrodka Pomocy Społecznej; ( art. 6 ust.1 lit. b RODO);
 •   w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody ; ( art. 6 ust.1 lit. a RODO);

 

5.  W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 1. 6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. 7.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 1. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Pomocy Społecznej Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa- ustawa lub zawarta między stronami umowa.

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

        Klauzula Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych -do celów pomocy społecznej

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych  informujemy że:

 1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:   Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, tel. 34/3594008 , e-mail: opsgorzow@op.pl
 2. 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, proszę  kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez  adres e-mail opsgorzow@op.pl lub  listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski.
 3. 3. Administrator danych osobowych Dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim  – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. :
 • ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 • ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty, 
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych,
 • ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne,
 • ustawy z dnia 13 kwietnia 2018r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • ustawy z dnia 27 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego,
 • ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

        alkoholizmowi,

 • ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • innych właściwych aktów prawnych, 

 

zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 

 1. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze ( art. 6 ust.1 lit. c RODO);
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami Ośrodka Pomocy Społecznej; ( art. 6 ust.1 lit. b RODO);
 •   w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody ; ( art. 6 ust.1 lit. a RODO);

 

5.  W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 1. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Pomocy Społecznej Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10.  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa- ustawa lub zawarta między stronami umowa.

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.