Pomagając innym pomagasz sobie

O Nas

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Ślaskim został utworzony na podstawie Uchwały Nr 17/III/90 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 12 lipca 1990r.

Podstawą działalności jednostki jest ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej tj. (Dz. U. z 2022 r., poz. 2268 t. j.) z późniejszymi zmianami.

 

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 13 pracowników, w tym: 3 pracowników socjalnych, z których każdy z nich ma swój rejon działania zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi sprawy z zakresu: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, stypendiów szkolnych, profilaktyki alkoholowej i narkomani, sprawy pieczy zastępczej, koordynacji świadczeń rodzinnych i dodatków na podstawie nadanych upoważnień Burmistrza Gorzowa Śląskiego.

 

Dane jednostki:

Siedziba Ośrodka - 46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15
tel.: 34/ 35 94 008 (pomoc społeczna, usługi opiekuńcze, pomoc żywnościowa, zespół interdyscyplinarny)

Asystent Rodziny - tel. 515 512 727

tel.kom. 513 823 733 / świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, stypendia szkolne,dodatki mieszkaniowe, Karta Dużej Rodziny/

Profilaktyka alkoholowa - tel. 789 370 890

Strona internetowa: www.ops.gorzowslaski.pl

http://bip.mgops.gorzowslaski.pl/

e-mail: opsgorzow@op.pl

ePUAP: /OPSGORZOWSL/skrytkaESP

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek

7.15 - 15.00   

wtorek

7.15 - 15.00   

środa

7.30 - 15.30

czwartek

7.15 - 15.00   

piątek

7.15 - 15.00   

​Dyrektor MGOPS - Krystyna Wolna


Dyrektor Ośrodka przyjmuje w sprawie skarg i wniosków codziennie w godzinach od 9.00 do 14.00 w pokoju nr 18 Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim.

 

PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO- GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM

Działalność Miejsko- gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim finansowana jest: 

  • ze środków budżetu państwa
  • ze środków budżetu gminy
  • ze środków pozabudżetowych

Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan finansowy opracowywany na każdy rok finansowy. Ośrodek jest jednostką organizacyjną  podlegającą Burmistrzowi Gminy Gorzów Śląski. Celem działalności Ośrodka jest pomoc mieszkańcom Gminy Gorzów Śląskim w uzyskaniu samodzielności odpowiednio do możliwości finansowych.