Pomagając innym pomagasz sobie

Dodatek energetyczny

Podstawa prawna

Od dnia 01.01.2016 r. wprowadzony został zryczałtowany dodatek energetyczny dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej w oparciu o następujące przepisy prawne:

 • Ustawa z dnia 10.04.1997r.  - Prawo energetyczne ( t.j. 2012r. poz. 1059 z póź. zm.)
 • Obwieszczenia Ministra Energii z dn. 27.04.2018r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r.
 • Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych t.j.(Dz. U. z 2017 poz. 180 z póź. zm.)
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 z póź. zm.)

Jak jest wypłacany zryczałtowany dodatek energetyczny?

 • Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się od miesiąca złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.
 • Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.
 • Za zgodą odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej dodatek energetyczny może zostać wypłacony na rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego, z którym zawarta jest umowa.

Jak ubiegać się o zryczałtowany dodatek energetyczny

 • Należy pobrać niezbędny druk, dostępny w MGOPS w Gorzowie Śląskim.
 • Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w MGOPS w Gorzowie Śląskim.

Kto może otrzymać dodatek energetyczny?

 • Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.
 • Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba która: 
 • ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180  z póź. zm.),
 • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
 • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Od czego zależy wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego?

 • Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.
 • Wysokość limitu zużycia energii elektrycznej wynosi:
  • 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
  • 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
  • 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.
 • Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 27.04.2018 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. wynosi:
 • dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,35 zł. miesięcznie,
 • dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,77 zł. miesięcznie,
 • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,92 zł. Miesięcznie.

Co roku na okres od 1 maja bieżacego roku do 30 kwietnia następnego roku są ustalane kwoty dodatku energetycznego.

Termin i sposób załatwienia

 • Postępowanie w sprawie przyznawania zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją.
 • Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 • Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim.
 • Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Wymagane dokumenty

Podstawowe dokumenty konieczne do dostarczenia:

 • Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.
 • kopia umowy z zakładem energetycznym