Pomagając innym pomagasz sobie Pomagając innym pomagasz sobie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorzowie Śląskim

powołana została na podstawie art.4¹ ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi   i zarządzeniem  Burmistrza Gorzowa Śląskiego.

Skład osobowy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Przewodnicząca – Anna Ptak

Członkowie:

  1. Kazimiera Łucka-Stanossek - z-ca Przewodniczącej Komisji
  2. Mirosława Wiener - członek Komisji
  3. Radosław Rzepka - członek Komisji
  4. Renata Stefan - członek Komisji
  5. Krystyna Kansy-Kucharz - członek Komisji

Siedziba Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim

tel. 34/ 3504008

fax 34/ 3594008

Celem Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych jest prowadzenie działalności profilaktycznej, rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych oraz działania związane z przeciwdziałaniem przemocy.

Załączniki