Pomagając innym pomagasz sobie

Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla JST - edycja 2024

2024-02-01

Logo flaga i herb PL

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Ślaskim informuje, że wniosek Gminy Gorzów Ślaski  na realizację  Programu resortowego „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 został zaakceptowany i w roku bieżącym możemy Państwu zaproponować tę formę wsparcia.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej przyznał w 2024 r. Gminie Gorzów Śląski na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego.

Dofinansowanie zadania wynosi: 195 024,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć dwadzieścia cztery złote 00/100 )

Całkowity koszt zadania wynosi: 195 024,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia cztery złote 00/100

Celem Programu jest poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego / samodzielnego życia, pomocy adekwatnej do potrzeb, wsparcie w uczestniczeniu w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych.

Adresatami Programu są:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi do wymienionych.

Rolą asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej będzie pomoc osobie niepełnosprawnej w:

  • wykonywaniu czynności samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
  • prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
  • w przemieszczaniu się osoby z niepełnosprawnością poza miejscem zamieszkania;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez niego miejsca;
  • w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Uczestnik programu bądź opiekun prawny nie ponosi żadnych kosztów związanych z usługą asystenta osobistego.

W godzinach pomocy świadczonej przez asystenta, nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze, inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie finansowane ze środków publicznych.

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie w tym osoby, które w 2023 r. wyraziły wolę przystąpienia do Programu (złożyły deklarację uczestnictwa), prosimy o składanie kart zgłoszenia, klauzuli informacyjnej wraz z aktualną kserokopią orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) w siedzibie Ośrodka przy ul. Wojska Polskiego 15 pok.4 w Gorzowie Śląskim

Ostateczna grupa uczestników zostanie wyłoniona na podstawie wytycznych Programu. Usługi asystenckie zostaną przyznane dla 8 osób z niepełnosprawnościami po zatrudnieniu asystentów.

Ww. dokumenty można otrzymać w siedzibie Ośrodka na ul.Wojska Polskiego 15 pok.4 w Gorzowie Śląskim lub pobrać poniżej z załączników.

Szczegółowe informacje na temat Programu udzielają pracownicy Działu Usług Opiekuńczych w siedzibie Ośrodka w dni robocze w godzinach od 7.15 do 15.00,  lub pod numerem telefonu: 34/3594008

 

 

 

 

 

Załączniki