Pomagając innym pomagasz sobie

Dodatek gazowy

Refundacja Podatku VAT za dostarczane paliwa gazowe w 2023 roku

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim uprzejmie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego będzie realizował ustawę z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687).

Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. składa się nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych – można je składać na 3 sposoby:

  • w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim , ul. Wojska Polskiego 15 / parter Urzędu Miejskiego / od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka
  • za pomocą poczty tradycyjnej,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344): ePUAP na adres /OPSGORZOWSL/skrytkaESP - do wniosku należy dołączyć skany wymaganych dokumentów.

 

Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art.62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne, załącza fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

 

UWAGA!

W przypadku złożenia wniosku o refundację podatku VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego. Oznacza to, że nie tylko pismo przesyłające wniosek powinno zawierać podpis, ale również załączony wniosek – dokument nie opatrzony podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym uznaje się za złożony nieskutecznie (brak podpisu).

Załączniki