Pomagając innym pomagasz sobie

Dodatek mieszkaniowy

Ustawa z dnia 21.06.2001r o dodatkach mieszkaniowych (t.j. z 2021r. poz.2021 ze zm. ), reguluje zasady i tryb przyznania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych

Dokumenty

Aby otrzymać pomoc w formie dodatku mieszkaniowego należy złożyć:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 • deklarację o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody za w/w okres.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,zamieszkałych w tych lokalach,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

 

Dochód

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 40% przeciętnego wynagrodzenia w w gospodarce narodowej,  obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 30% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

 

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Powierzchnia mieszkania

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny /dom jednorodzinny/zwana dalej „normatywną powierzchnią”, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 • 35m2 + 30 % = 45,50 m2dla 1 osoby
 • 40m2 + 30 % = 52,00 m2dla 2 osób
 • 45m2 + 30 % = 58,50 m2dla 3 osób
 • 55m2 + 30 % = 71,50 m2dla 4 osób
 • 65m2 + 30 % = 84,50 m2dla 5 osób

  70m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Gospodarstwo domowe

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawo do zamieszkiwania w lokalu wywodzą  z prawa tej osoby.

Wydatki na mieszkanie

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

 • 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym ,
 • 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4 osobowym,
 • 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcylicząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

 

Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, gdyż np. wynajmuje mieszkanie od osoby prywatnej, mieszka w lokalu spółdzielczym itp., to do wydatków przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby ten lokal wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy.

Wstrzymanie wypłaty dodatku

W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.

W przypadku uregulowania należności w terminie wyżej określonym wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

 

Termin załatwienia sprawy

Decyzję o przyznanie dodatku mieszkaniowego wydaje się w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się, w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. W tym samym terminie wypłaca się ryczałt. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się w całości do rąk osoby będącej właścicielem domu jednorodzinnego.