Pomagając innym pomagasz sobie Pomagając innym pomagasz sobie

Kadra Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim

Dyrektor

Krystyna Wolna

Pracownicy socjalni

Jolanta Jarema

Elżbieta Warchoł

Donata Patyk

Główny księgowy / dodatki mieszkaniowe i energetyczne/

Bernadeta Piśla 

Fundusz alimentacyjny,  
świadczenia wychowawcze i rodzinne /koordynacja świadczeń/

Anna Wyrwa 

Świadczenia rodzinne, / Karta Dużej Rodziny, Opolska Karta Rodziny i Seniora/

    Katarzyna Panek

Świadczenia wychowawcze 500+

Anna Ptak, Anna Wyrwa, Elżbieta Rasztar  - stypendia szkolne

Asystent rodziny

Aleksandra Żułtaszek

Opiekunki domowe

Halina Zawis

Anna Majowska

Brygida Drab

Magdalena Antosik

Pełnomocnik ds profilaktyki alkoholowej i narkomanii

Joanna Erd

Świetlica środowiskowa „Uśmiech”

Anna Ptak, Aleksandra Żułtaszek