Pomagając innym pomagasz sobie Pomagając innym pomagasz sobie

Zespół Interdyscyplinarny

POWOŁANIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Zespół  Interdyscyplinarny  działa  na  podstawie  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie  (Dz.  U. z  2015, poz. 1390 z późn. zm.)

Zespół Interdyscyplinarny działający na terenie gminy Gorzów Sląski, został powołanyZarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego

SKŁAD ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:

 1. Anna Ptak             
 • przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego,
 • Pomocy Społecznej.
 1. Artur Kulig
 • dzielnicowy,
 • Komisariatu Policji w Praszce.
 1. Małgorza Jęsior
 • przedstawiciel Oświaty.
 1. …....................................
 • pedagog,
 • Publicznej Szkoły Podstawowej w Gorzowie Sląskim.
 1. Beata Niedzielska
 • kurator,
 • Sądu Rejonowego w Oleśnie.
 1. Krystyna Kansy-Kucharz.
 • Służby Zdrowia,
 • Organizacji Pozarządowych.
 1. Aleksandra Żułtaszek
 • asystent rodziny,
 • Pomocy Społecznej.

ZADANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o Instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Zespół Interdyscyplinarny funkcjonuje przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim  tel. 34/3594008