Pomagając innym pomagasz sobie

Punkt Konsultacyjny

Punkt Konsultacyjny

Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 18

 

W Punkcie Konsultacyjnym  prowadzone są  działania związane z profilaktyką w zakresie uzależnień, poradnictwo, edukacja i konsultacje w zakresie terapii uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy domowej. Prowadzona jest profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Udzielane jest wsparcie rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo – wychowawcze w formie indywidualnych konsultacji wychowawczych.

W ramach dyżuru dzielnicowego KP Praszka podejmowane są działania dla zapewnienia mieszkańcom gminy szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, zarówno indywidualnego, jak i publicznego. W ramach działalności Punktu Konsultacyjnego skorzystać można z następujących form wsparcia:

  

Grupa Wsparcia dla Osób Współuzależnionych oraz Ofiar Przemocy
w Rodzinie

– spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu wg harmonogramu, który dostępny
jest w Punkcie Konsultacyjnym (informacja w oknie).
Psycholog prowadzący zajęcia: mgr Barbara Nocuń

 

Bezpłatna Pomoc Psychologiczna

– dyżury psychologa mgr Anny Krzykawiak - Pinkosz odbywają się trzy razy w miesiącu
wg harmonogramu, który dostępny jest w Punkcie Konsultacyjnym (informacja w oknie).

 

Dyżur Dzielnicowego

– dzielnicowy asp.sztab. Artur Kulig przyjmuje mieszkańców
w każdy wtorek w godzinach 9.00-11.00.

 

Dyżur Asystenta Rodziny

– asystent rodziny mgr Aleksandra Żułtaszek służy pomocą
w każdy wtorek w godzinach 9.00-11.00.

  

Podejmowane w Punkcie Konsultacyjnym działania mają za zadanie przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodzin, poszukiwanie rozwiązań w zakresie pomocy dziecku i rodzinie, wzmocnienie roli i funkcji rodzica w prawidłowym wypełnianiu zadań związanych z dzieckiem i jego wychowaniem, zapobieganie i przeciwdziałanie różnym formom niedostosowania społecznego, udzielanie kompleksowej pomocy w formie specjalistycznego poradnictwa i terapii, upowszechnianie działalności profilaktycznej
i promocji zdrowia. W Punkcie Konsultacyjnym pomoc w formie porady otrzymają osoby dotknięte przemocą, uzależnione i współuzależnione oraz dotknięte zagrożeniami behawioralnymi (uzależnione od komputera, telefonu, Internetu, seksu, pracy i tym podobne).