Pomagając innym pomagasz sobie

Świetlica Środowiskowa "Uśmiech"

 Świetlica środowiskowa „Uśmiech” zaprasza wszystkie dzieci

od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-17.00*

 

*w przypadku zmiany godzin otwarcia świetlicy informacja umieszczona jest przy wejściu do świetlicy

 

 

Świetlica środowiskowa „Uśmiech” działa przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim pod patronatem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych funkcjonuje od 2001 roku. Swoją działalnością wypełnia lukę w dostępie do bezpłatnych zajęć wspierających pozaszkolną aktywność dzieci oraz stwarza zintegrowany system wsparcia skierowany nie tylko do dziecka, ale do całych rodzin a nawet szerszego kręgu społecznego.

Prowadzone zajęcia zapewniają wszechstronny rozwój dziecka, kształtują nawyki zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego. Mają na celu rozwijanie zainteresowań dzieci, zwiększenie dostępności do wydarzeń kulturalnych, integracje poprzez ciekawe zabawy i atrakcyjne wyjazdy. Podopieczni świetlicy oprócz korzystania z dodatkowych zajęć i wycieczek w czasie półkolonii, korzystają z całego sprzętu dostępnego na świetlicy: piłek, rakietek, skakanek, gier edukacyjnych i planszowych, zabawek, klocków, artykułów papierniczych, komputera czy sprzętu audiowizualnego.

Podczas półkolonii zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzi dwóch wychowawców
wspieranych przez terapeutów oraz wolontariuszy. Zajęcia odbywają się w oparciu o zatwierdzony przez kuratorium Plan Wypoczynku. Podopieczni biorą udział w licznych wyjazdach do kina, muzeum, na krytą pływalnię, do Krainy Radości, kręgielni, pizzerii. W wyjazdach udzielają się rodzice oraz wolontariusze. Stałym punktem zajęć wychowawczych są cykle spotkań
z przedstawicielami Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej, przedstawicielami służby zdrowia i osobami zajmującymi się problemem uzależnień. Podczas tych spotkań dzieci uczą się jak zadbać o własne bezpieczeństwo, jakich zagrożeń unikać, jak reagować w sytuacjach zagrażających ich życiu i bezpieczeństwu. Podczas zajęć rekreacyjno – sportowych na przyległych terenach rekreacyjnych, hali miejskiej czy pływalni dzieci rozwijają swoją aktywność fizyczną, uczą się zasad zdrowej rywalizacji, rozładowują nadmiar energii, uczą się zasad i reguł panujących w sporcie.
W ramach zajęć plastyczno – technicznych rozwijają swoje uzdolnienia i zainteresowania.

 

W świetlicy w ramach regulaminowej działalności prowadzone są następujące formy zajęć:

- zajęcia plastyczno: manualne: rysowanie, malowanie, wycinanki, wydzieranki, itp.;

- zajęcia z wykorzystaniem żywego słowa: recytacje, czytelnictwo, scenki dramowe;

- zajęcia dydaktyczne: odrabianie zadań domowych pod okiem wychowawcy, rebusy, zagadki, zabawy matematyczne itp;

- zajęcia muzyczne: słuchanie muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy ze śpiewem;

- zajęcia rekreacyjno: ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, hali sportowej, spacery;

- zajęcia rozrywkowe: zabawy okolicznościowe;

- zajęcia z zakresu edukacji prozdrowotnej i profilaktycznej.

 

Cele prowadzonych działań:

- integracja dzieci;

- wdrażanie do różnorodnych form aktywności, rozbudzanie zainteresowań;

- wydobywanie i ukierunkowywanie emocji i uczuć;

- rozwijanie uzdolnień indywidualnych;

- nabywanie przez dzieci umiejętności zabawy i zachowania zgodnie z obowiązującymi normami;

- zdobywanie doświadczeń sprzyjających kształtowaniu osobowości;

- samoakceptacja, pozbycie się lęku przed niepowodzeniem, podwyższenie samooceny;

- rozwijanie empatii – wyrażanie uczuć i reagowanie na nie;

- wyzwalanie radosnych, spontanicznych zachowań poprzez zabawy i gry;

- wyrabianie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych;

- kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze;  

- pokazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu;

- kształtowanie postawy tolerancji wobec odmienności innych ludzi;

- pomoc w nauce.