Pomagając innym pomagasz sobie

Nabór na wolne stanowisko pracy !

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim

 1. Wojska Polskiego 15 46-310  Gorzów Śląski

zaprasza kandydatów w szczególności osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy chcących podjąć pracę w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 na wolne stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY

 

w wymiarze pełnego etatu na czas określony.
Miejsce zatrudnienia: Miejsko-Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski; 

 1. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wolne stanowisko pracy;
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych;
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116 i art.156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. z 2017, poz. 1769 ze zm) tj.
 • posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych
 • ukończenie  studiów wyższych  o specjalności przygotowującej do zawodu    pracownika socjalnego na jednym    z kierunków; pedagogika, pedagogika specjalna,     politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
 • znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu postępowania administracyjnego, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pomocą społeczną
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z pomocą społeczną;
 • dobra znajomość obsługi komputera.

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 • mile widziane doświadczenie zawodowe w tym praktyka, staż- w prowadzeniu szeroko pojętej pracy socjalnej oraz w realizacji projektów socjalnych, a także posiadanie prawa jazdy kat. B;
 • podstawowa znajomość zagadnień ustawy o pomocy społecznej
 • podstawowa umiejętność prowadzenia pracy socjalnej i  sporządzania kontraktów socjalnych;
 • umiejętność skutecznego komunikowania się;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • umiejętność organizowania pracy własnej;
 • umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków;
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 • zaangażowanie;
   znajomość lokalnego środowiska;
 • odporność na sytuacje stresowe;
 • bezkonfliktowość, umiejętność współdziałania i współpracy;
 • sumienność, uczciwość, odpowiedzialność.
 1. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
  to podstawowa znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej
 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 • pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;
 • współpraca z innymi specjalistami w ramach potrzeb wynikających z pracy z klientem;
  • przygotowanie projektów decyzji administracyjnych;
 • praca w programie SYGNITY oraz w aplikacji CAS;
 • sporządzanie sprawozdań

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca przy komputerze w siedzibie tut. ośrodka. 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • list motywacyjny;
 • życiorys (CV)
 • dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy – kopie świadectw pracy;
             kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół);
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty) lub ich odpisy;
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych 
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań o stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku pracownik socjalny;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem;

 Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów  w  MGOPS w Gorzowie Śląskim w kopercie zamkniętej z napisem „Nabór na wolne stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY  „od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15.00, za pośrednictwem poczty  lub osobiście do  6.07.2018r

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy prawidłowo złożyli komplet dokumentów i spełniający wymagania formalne mogą uzyskać informację o dalszej procedurze naboru wchodząc na stronę internetową Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim. Z osobami zakwalifikowanymi  zostanie przeprowadzony test  pisemny z zadań dotyczących funkcjonowania jednostki , a następnie  przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. W tym samym dniu kandydat wyłoniony z naboru  będzie powiadomiony  o zakwalifikowaniu się  na wolne stanowisko pracy. Aplikacje / dokumenty nie podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata lub zawierające braki zostaną odrzucone.

Informacja o wyborze osoby na wolne stanowisko pracy będzie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gorzowie Śląskim .

Dyrektor  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim zastrzega sobie prawo odwołania oferty o współpracy w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy.

   

Dyrektor  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                    w Gorzowie Śląskim

Krystyna Wolna