Pomagając innym pomagasz sobie

KONKURS NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ZASTĘPCA DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM

DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM
OGŁASZA  KONKURS

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
ZASTĘPCA DYREKTORA
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM

 

 1. Nazwa stanowiska – Zastępca Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim

wymiar czasu pracy – 1/2 etatu

Stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę

nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony. W przypadku osób podejmujących

po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym , umowę o pracę

zawiera się na czas określony, nie dłużej niż na sześć miesięcy.

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego mają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP i ukończenie 18 roku życia;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie wyższe;
 • specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023,poz. 901 z późn. zm.);
 • udokumentowany co najmniej 10-letni staż pracy, w tym co najmniej 5- letni staż pracy w pomocy społecznej;
 • znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, ustawy o świadczeniach rodzinnych i opiekuńczych, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przepisów dot. pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, ustawy kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego oraz innych ustaw ;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość obsługi komputera (pakiet Office, Word, Excel );
 • inicjatywa, odpowiedzialność, skuteczność działania, umiejętność współpracy
  i nawiązywania kontaktów osobowych;
 • umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność kierowania zespołem pracowników;
 • umiejętność praktycznego stosowania przepisów;
 • umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych;
 • umiejętność poprawnego formułowania decyzji administracyjnych;
 • predyspozycje osobowościowe: umiejętność planowania i organizacji pracy, komunikatywność, sumienność, samodzielność, terminowość, bezstronność, wysoka kultura osobista;
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy;
 • ukończone kursy i szkolenia w zakresie pomocy społecznej;
 • aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności;
 • znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania środków unijnych;
 • prawo jazdy kat. B;
 • dyspozycyjność,
 • terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
 • umiejętność dokonywania oceny słabych i mocnych stron pracownika poprzez odpowiedni dobór metod i środków,
 • umiejętność analizy kompetencji pracownika w obszarze wiedzy, umiejętności i postaw.
 1. Zakres wykonywanych zadań i czynności na stanowisku.
 • nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o oświacie, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, ustawy o świadczeniach rodzinnych ,funduszu alimentacyjnym i innych ustaw;
 • dbałość o prawidłowe, terminowe i efektywne załatwianie spraw przez podległych pracowników;
 • usprawnianie organizacji, metod i form pracy podległych pracowników;
 • prowadzenie postępowania administracyjnego oraz wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie udzielonych upoważnień,
 • opracowywanie projektów zarządzeń Burmistrza i Dyrektora Ośrodka w zakresie realizowanych zadań;
 • nadzór nad aktualizacją serwisu internetowego w zakresie realizowanych zadań,
 • przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,
 • przestrzeganie dyscypliny pracy, etyki zawodowej pracowników ,
 • przestrzeganie przepisów w zakresie dyscypliny finansów publicznych,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu działania Ośrodka, należących do właściwości gminy w ramach nadanego upoważnienia,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków oraz interwencji mieszkańców zgodnie z realizacją zadań przez poszczególne działy,
 • nadzór nad działalnością Ośrodka , w tym usługami opiekuńczymi i koordynowanie współpracy pomiędzy działami,
 • w szczególności nadzór nad dyscypliną pracy, kontrola spóźnień, wyjść z pracy
 • wykonywanie sprawozdań wchodzących w zakres pracy jednostki w tym nadzór nad całością sprawozdań, obsługa CAS, e PUAP itp.
 • na czas nieobecności dyrektora wykonuje jego obowiązki,
 • podlega bezpośrednio dyrektorowi,
 • ponosi odpowiedzialność za swoje działania,
 • załatwia sprawy służbowe zlecone doraźnie przez dyrektora Ośrodka i Burmistrza.
 • podejmuje działania koordynacyjne w sytuacjach interwencyjnych,
 • inne zadania wynikające z powierzonego stanowiska pracy , a dotyczące działalności Ośrodka na polecenie dyrektora lub nadanego upoważnienia Burmistrza Gorzowa Śląskiego.

 

5.Wymagane dokumenty:

 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
  i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia o stażu pracy,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego umyślne przestępstwo skarbowe, złożone pod odpowiedzialnością karną,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku,
 • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

9) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2022 r., poz. 530 ze zm ), jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

6.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o konkursie – był niższy niż 6%.

Dokumenty należy podpisać i kserokopie  dokumentów poświadczyć za zgodność z oryginałem. W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów oraz informację z Krajowego Rejestru Karnego. Nie złożenie dokumentów wymaganych , może skutkować nie zawarciem umowy o pracę.

7.Warunki pracy:

 1. Miejsce pracy: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski.
 2. Sposób nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę.
 3. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu.
 4. Charakter pracy: praca administracyjno- biurowa, bezpośredni kontakt z interesantami, wyjazdy służbowe na polecenie pracodawcy. Prowadzenie czynności kontrolnych poza siedzibą Ośrodka.
 5. Wynagrodzenie: zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych.

8.Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych osobiście
w zamkniętej zaadresowanej kopercie w siedzibie Ośrodka lub przesłać pocztą na adres Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, z dopiskiem: „ Dotyczy konkursu na wolne stanowisko urzędnicze  Zastępcy Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim w terminie do dnia 05 lipca  2024 r. do godz. 14.30. Decyduje data wpływu oferty do Ośrodka.

Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

Po dokonaniu wstępnej analizy dokumentów pod względem formalnym przez Komisję konkursową kandydaci, którzy zakwalifikują się do dalszego postępowania  rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu naboru -  test kwalifikacyjny  składający się z  20  pytań , a następnie rozmowa kwalifikacyjna.

9.Dodatkowe informacje:

 • Aplikacje, które wpłyną do tut. Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Śląskim w dniu  12 lipca  2024 r. o godz. 9.00
 • Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o kolejnym etapie konkursu. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane.
 • Konkurs odbędzie się  15  lipca 2024r. o godzinie 9.00 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Ośrodka ops@gorzowslaski.pl   – w zakładce nabór na wolne stanowisko urzędnicze oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka.
 • Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Ośrodku zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie odsyła dokumentów kandydatom.
 • Po  upływie okresu 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

 

 

Załączniki