Pomagając innym pomagasz sobie Pomagając innym pomagasz sobie

Zespół Interdyscyplinarny

POWOŁANIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Zespół  Interdyscyplinarny  działa  na  podstawie  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie  (Dz.  U. z  2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

Zespół Interdyscyplinarny działający na terenie gminy Gorzów Sląski, został powołanyZarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego nr 0050.102.2014 z dn. 22.12.2014 r.

SKŁAD ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:

 1. Anna Ptak             

 • przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego,
 • przedst. Pomocy Społecznej.

 2. Artur Kulig

 • dzielnicowy,
 • przedst. Komisariatu Policji w Praszce.

3. Małgorza Jęsior

 • przedstawiciel Oświaty.

 4. Mariola Widurska

 • pedagog,
 • przedst. Publicznej Szkoły Podstawowej w Gorzowie Sląskim.

 5. Beata Niedzielska

 • kurator,
 • przedst. Sądu Rejonowego w Oleśnie.

 6. Krystyna Kansy

 • kucharz,
 • przedst. Służby Zdrowia,
 • przedst. Organizacji Pozarządowych.

7. Aleksandra Żułtaszek

 • asystent rodziny,
 • przedst. Pomocy Społecznej.

ZADANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o Instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Zespół Interdyscyplinarny funkcjonuje przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim  tel. 34/3594008