Pomagając innym pomagasz sobie Pomagając innym pomagasz sobie

Akty prawne dotyczące funkcjonowania jednostki

Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/263/2014 Rady Miejskiej z dnia 4 marca 2014r. i w  oparciu o Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 0050.5.2015 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim z dnia 5 maja 2015r- zmiany do Regulaminu Organizacyjnego obowiązują od 1.04.2016r. -Zarządzenie Nr OPS.0050.2.2016 z dnia 29.043.2016r.

 

Inne akty prawne dotyczące wypłacanych świadczeń:

 

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. z 2017, 1769 )
 • Rozporządzenie Rady  Ministrów  z dnia 14 lipca 2015r. w/s zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015r. poz. 1058 )
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny ,Pracy i Polityki Społecznej z dnia  31 sierpnia 2017r. roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (t.j Dz. U. z 2017, poz. 1788 )
 • Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 (Dz.U z 2015r. poz. 821 ze zm)
 • Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ( tj. z 2016r. poz 1518 ze zm ))
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz U z 2017r. poz. 1466 )
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( tj. z 2017r. poz.489 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji ,jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. 2017 poz. 1467 .)
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pózn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny ,wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. 2015r. poz. 1238)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2015r. poz. 1390 )
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2013 poz. 135)
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych ( t.j.z 2017r. poz. 180.)
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j.z 2017r. poz. 220 z póżn. zm.)
 • Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o wypłacie zasiłku dla opiekuna ( t.j z 2016r. poz. 162
 • Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( t.j Dz.U z 2017r. poz. 1851)